Algemene bepalingen

 1. Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst, gelden deze algemene voorwaarden voor al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten. Ze vervangen eerdere voorwaarden of afspraken tussen partijen. Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding van VANHOE PEDRO.

Offertes, overeenkomst en bijkomende werken

 1. Offertes mogen niet als bindend worden aangezien, indien zij niet uitdrukkelijk een geldigheidstermijn bevatten. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de klant een schriftelijke aanvaarding heeft verzonden vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn. Een wijziging in onze offertes is slechts geldig voorzover zij door ons schriftelijk wordt bevestigd. Indien de offerte geen geldigheidstermijn bepaalt, dan wordt de overeenkomst slechts geacht tot stand te zijn gekomen wanneer wij een schriftelijke bevestiging van de bestelling hebben verzonden.
 2. Wanneer de werken meer dan 3 maanden na de datum van het opstellen van de prijsofferten aangevat worden, zijn de prijzen van rechtswege voor herziening vatbaar indien er zich maatregelen voordoen welke een invloed hebben op de prijs (bv. verhoging van de lonen, de prijs voor grondstoffen en/of de sociale lasten). De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
 3. Behoudens andersluidend beding zijn de kosten voor het laden, vervoeren, lossen en opslaan van de goederen niet inbegrepen in de prijs van de goederen.
 4. De klant is verplicht VANHOE PEDRO te voorzien van alle noodzakelijke informatie betreffende de uitvoering van de werken en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid en bewijslast.
 5. Offertes worden opgesteld op basis van de informatie die de door de klant wordt meegedeeld. De klant draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid en de bewijslast met betrekking tot de juistheid/volledigheid van de gegeven informatie.
 6. Indien achteraf blijkt dat de opgegeven informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn, zal VANHOE PEDRO gerechtigd zijn de “bijkomende werken” als gevolg daarvan uit te voeren tegen de voorziene éénheidsprijs of tegen de op dat ogenblik geldende uurlonen in regie, zoals getarifeerd door het Ministerie van Economische zaken.
 7. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werken, benevens door alle wijzigingen en/of aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht. Indien de offerte een absoluut forfait bevat, zullen alle werken die niet uitdrukkelijk in de offerte werden vermeld beschouwd worden als “bijkomende werken”.
 8. Noodzakelijke opkuiswerken op de werf voor aanvang der werken of tijdens de werken ingevolge onjuiste/onvolledige informatie zullen aangerekend worden zoals bepaald onder 8.
 9. De bijkomende werken zullen uitgevoerd worden tegen de voorziene eenheidsprijzen of tegen de op dat ogenblik geldende uurlonen in regie, zoals getarifeerd door het Ministerie van Economische zaken.
 10. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 50% op de overeengekomen maar nog niet gefactureerde prijs. VANHOE PEDRO behoudt zich evenwel steeds het recht voor om alsnog de schade te kunnen vorderen welke hoger zou liggen dan voormeld percentage, indien hiervan het bewijs geleverd wordt.
 11. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende en ontbindende voorwaarde dat de klant solvabel blijft. Indien de klant zich in geval van faillissement of kennelijk onvermogen bevindt, of om het even welke wijziging aan zijn juridisch of financiële toestand doorvoert welke zijn kredietwaardigheid wijzigt, behoudt VANHOE PEDRO  zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht van VANHOE PEDRO op schadevergoeding.

Uitvoering van de werken

 1. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Hieronder worden niet begrepen: zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 2. De opgegeven uitvoeringstermijn wordt steeds bij benadering gegeven. Vertraging in de uitvoering van de werken zal in geen geval recht geven aan de klant tot schadevergoeding van om het even welke aard.
 3. Goederen worden steeds “Ex Works” geleverd en op risico van de klant tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend als “bijkomende werken”.
 4. VANHOE PEDRO blijft eigenaar  van de materialen, ook als deze reeds verwerkt of ingebouwd zijn, zolang de volledige som niet betaald is. Bij niet-tijdige betaling kunnen deze teruggevorderd worden. De eventuele kosten voor demontage, terugname, herverpakking, en ophaling  van deze goederen zijn ten laste van de koper.
 5. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken.

Betaling

 1. De betaling geschiedt in twee schijven:
 • 30% voorschot bij ondertekening offerte
 • 70% na oplevering der werken
 1. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldatum zonder korting tenzij anders overeengekomen. Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar van het verschuldigde bedrag op. Tevens zal de klant in dat geval een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250 euro.
 2. Door de niet-betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldag.
 3. Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen, en dit zonder dat de opdrachtgever hiervoor aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 4. Elk protest tegen een factuur dient behoorlijk gemotiveerd en middels aangetekend schrijven rechtstreeks aan VANHOE PEDRO geadresseerd te zijn en dit binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan voormeld protest binnen een termijn van vijftien dagen wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant.
 5. Het indienen van een protest, welke er ook de reden van moge zijn, en zelfs als deze binnen de voorgeschreven termijn wordt geformuleerd, geeft nimmer recht aan de klant om zijn betalingsverplichting  op te schorten.

Aansprakelijkheid

 1. VANHOE PEDRO is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar hulppersonen in het kader van de uitoefening van hun professionele activiteiten. VANHOE PEDRO is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.
 2. Voor zover VANHOE PEDRO bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.
 3. De aansprakelijkheid van VANHOE PEDRO is in ieder geval beperkt tot het laagste van volgende bedragen:
 • De reeds gefactureerde sommen van de lopende Overeenkomst;
 • Het bedrag dat VANHOE PEDRO eventueel kan terugvorderen van haar verzekeraar, zijnde 1. 500.000,00 EUR;
 • Tot de schade die VANHOE PEDRO zelf kan verhalen.
 1. VANHOE PEDRO is niet aansprakelijk voor schade op basis van extra-contractuele gronden veroorzaakt door zijn goederen in hoofde van de klant of van de persoon en/of goederen van derden. De klant zal VANHOE PEDRO vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen VANHOE PEDRO richten in dit opzicht.  
 2. VANHOE PEDRO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
 3. VANHOE PEDRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VANHOE PEDRO is uitgegaan van door of namens de klant  verstrekte onjuiste/onvolledige informatie.

Klachten

 1. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de oplevering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan VANHOE PEDRO, de werken geacht worden definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De ingebruikname geldt in alle geval als aanvaarding van de definitieve oplevering.
 2. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan worden meegedeeld op straffe van verval. Indien een klacht niet binnen de 15 dagen na ontdekking wordt meegedeeld volgens voormelde modaliteiten zal deze zonder meer als laattijdig beschouwd worden. Hoe dan ook is VANHOE PEDRO slechts gedurende 1 jaar na de oplevering aansprakelijke voor verborgen gebreken.

Overmacht

 1. VANHOE PEDRO is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door VANHOE PEDRO geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van VANHOE PEDRO, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaat van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproep, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. VANHOE PEDRO is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.
 2. In gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden, houdt VANHOE PEDRO zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen of de uitvoering ervan uit te stellen zonder enige formaliteit of vooropzeg en zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Slotbepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 2. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheers door het Belgische recht.
 3. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk.